Đăng lúc 08:34 11/09/2017
Great Penis

là bạn bạn sẽ chọn gì ? cứu lấy đồng minh hay chiến đấu với kẻ thù và để động minh chết , hay sẽ cứu đồng minh rồi mới chiến đấu với kẻ thù ? còn 30 ngày nữa thôi tất cả chọn lựa của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt .

Bình luận